10 deadly marketing sin

TEN DEADLY MARKETING SINS
บาป 10 ประการทางการตลาด 

Sins 1 บริษัทไม่รู้จักตลาดมากพอและไม่ให้ความสำคัญกับลูกค้ามากพอ

  • ไม่รู้จักตลาดมากพอ

สัญญาณ
– ความไร้ประสิทธิภาพในการแบ่งส่วนตลาดย่อย
– ไม่ยอมจัดระดับความสำคัญของแต่ละตลาดย่อย
– ไม่มีผู้บริหารรับผิดชอบแต่ละตลาดย่อย
แก้ไข
– ใช้เทคนิคการแบ่งส่วนตลาดที่ดีกว่าเดิม (แบ่งตามความต้องการ, ผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ)
– จัดลำดับความสำคัญของตลาดย่อย
– กระจายพนักงานขายในแนวระนาบ, พัฒนาให้มีความชำนาญตามแต่ละกลุ่มลูกค้า,
– เป็นการดีที่จ้างพนักงานที่เคยทำงานกับลูกค้ามาขายของให้เรา เพราะเขามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนั้นและมีคอนเนคชั่นที่ดี
– จงจำแนกตลาดย่อยอย่างระมัดระวัง จัดลำดับความสำคัญ แล้วจึงหาคนรับผิดชอบ

  • ไม่ให้ความสำคัญกับลูกค้ามากพอ

สัญญาณ
– คิดว่าการบริการลูกค้าคือ หน้าที่ของฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายเท่านั้น
– ไม่มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมการให้บริการลูกค้า
– ไม่มีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าเป็นอย่างดี
แก้ไข
– จัดลำดับคุณค่าให้การบริการลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
– จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มบุคคลและคุณค่าอย่างชัดเจน
– แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมแต่ละอย่างของพนักงานจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าอย่างไร
– สอบสวนความพึงพอใจของลูกค้าสม่ำเสมอ, ให้โบนัสเมื่อมีระดับสูงขึ้น
– สนับสนุนโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
– เป้าหมายคือกำหนดคุณค่าให้บริษัทและนิยามให้กับแบรนด์ เพื่อทำให้ลูกค้ายึดมั่นอยู่กับแบรนด์
– ดูแลให้แน่ใจว่าผู้แทนจำหน่ายและตัวแทนทุกรายต่างมุ่งมั่นที่จะให้บริการกับลูกค้าเช่นกัน

Sins 2 บริษัทไม่เข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างแท้จริง

สัญญาณ
– ขาดแคลนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย
– ยอดขายตกต่ำกว่าที่คาดหมายไว้
– อัตราการร้องเรียนและขอคืนสินค้าจากลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น

แก้ไข
– ทำการวิจัยเกี่ยวกับลูกค้าอย่างมีคุณภาพและมีข้อมูลมากกว่าเดิม
– วิจัยเฉพาะกลุ่ม
– สำรวจความคิดเห็น
– สัมภาษณ์แบบเจาะลึก
– การวิจัยภายในร้านค้า
– การว่าจ้างลูกค้าลึกลับเพื่อตรวจสอบ
– ใช้วิธีการเชิงวิเคราะห์มากกว่าเดิมในเรื่องต่างๆ เช่น
ความต้องการของผู้บริโภค
การรับรู้ของผู้บริโภค
ความชื่นชอบของผู้บริโภค
– จัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย
– ติดตั้งซอฟแวร์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และรวบรวมข้อมูลของลูกค้า

Sins 3 บริษัทไม่ได้กำหนดว่าใครคือคู่แข่ง และไม่คอยติดตามตรวจสอบคู่แข่งของตน

สัญญาณ
– ให้ความสำคัญกับคู่แข่งบางรายมากเกินจำเป็น บางรายน้อยไป ไม่มองมากพอ
– ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูลของคู่แข่ง

แก้ไข
– กำหนดบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลของคู่แข่งขัน
– ว่าจ้างผู้ที่เคยเป็นพนักงานของคู่แข่งขัน
– จับตาดูเทคโนโลยีใหม่ทุกประเภทที่อาจส่งผล ดี/ร้าย ต่อบริษัท ,ต่ออุตสาหกรรม
– เตรียมพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอที่ทัดเทียมกับคู่แข่งของคุณ

Sins 4 บริษัทไม่บริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม

สัญญาณ
– พนักงานของบริษัทรู้สึกไม่พึงพอใจ
– บริษัทไม่สามารถหาซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุดได้ หรือเขาไม่พึงพอใจ
– บริษัทไม่สามารถหาตัวแทนจำหน่ายที่ดีที่สุดได้ หรือเขาไม่พึงพอใจ
– ผู้ถือหุ้นไม่พึงพอใจ

แก้ไข
– เปลี่ยนวิธีคิดจากมีคนได้ต้องมีคนเสียเป็น win-win ทุกคนมีแต่ได้
– บริหารบุคลากรให้ดีกว่าเดิม
– บริหารซัพพลายเออร์ให้ดีกว่าเดิม (อาจใช้รายที่ดีที่สุดรายเดียวเลย)
– บริหารตัวแทนจำหน่ายให้ดีกว่าเดิม (ใช้ตัวแทนที่ ดี+เหมาะกับสินค้า+เหมาะกับลูกค้า)

Sins 5 บริษัทไม่เชียวชาญด้านการค้นหาโอกาสใหม่ๆ

สัญญาณ
– ไม่พบโอกาสที่น่าตื่นเต้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
– แนวคิดใหม่ๆ ประสบความล้มเหลว
– แนวคิดดีๆ ถูกหยุดไว้ที่ขั้นตอนใดตอนหนึ่ง

แก้ไข
– จัดสร้างระบบที่กระตุ้นให้พนักงานของคุณเกิดแนวคิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
– มีผู้บริหารจัดการความคิดใหม่ๆ โดยเฉพาะ
– ใช้ระบบสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ
– ทำการตลาดในแนวดิ่ง
– ทำการตลาดแนวขวาง และนอกกรอบ (การรวบรวมผลิตภัณฑ์ 2 อย่างที่อาจมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ก็ได้ หรืออาจรวมผลิตภัณฑ์กับสถานที่/เหตุการณ์ก็ได้)

Sins 6 บริษัทไม่มีกระบวนการวางแผนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

สัญญาณ
– แผนการตลาดของคุณขาดองค์ประกอบหรือตรรกะที่เหมาะสม
– แผนการตลาดของคุณไม่สามารถบ่งบอกนัยด้านการเงิน
– แผนการตลาดของคุณไม่ครอบคลุมถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

แก้ไข
– กำหนดองค์ประกอบที่ชัดเจนของแผนการตลาด SWOT ,จุดประสงค์ , งบประมาณ
– ขอให้ผู้จัดทำแผนเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ, ให้มีความยืดหยุ่น
– ชื่นชมแผนการตลาดที่ดีที่สุดทุกสิ้นปี

Sins 7 บริษัทมีนโยบายด้านผลิตภัณฑ์และบริการไม่รัดกุมมากพอ

สัญญาณ
– มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดเกินไป และหลายตัวไม่ทำเงิน
– ให้บริการบางชนิดที่ไม่จำเป็นโดยไม่คิดมูลค่า
– ไม่ประสบความสำเร็จในการเสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ ด้วยการพ่วงไปกับสินค้าอื่น

แก้ไข
– กำหนดระบบตรวจสอบหาผลิตภัณฑ์ที่ยอดขายต่ำ แล้วทำการแก้ไข
– ควรเสนอบริการโดยเรียกเก็บเงินในระดับต่างๆ กัน
– เสนอสินค้าพ่วงกับสินค้าอื่น หรือจูงใจให้ซื้อสินค้าอื่นที่ราคาแพงกว่า
–  สาเหตุที่พนังงานขายไม่ยอมแนะนำสินค้าใหม่
ไม่อยากเป็นคนช่างตื้อในสายตาลูกค้า
ไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ ไม่ดีพอจึงไม่กล้าเสนอ กลัวเสียลูกค้า
ไม่มีผลประโยชน์จูงใจ

Sins 8 บริษัทมีทักษะในการสร้างแบรนด์ และการสื่อสารอ่อนด้อยเกินไป

สัญญาณ
– ตลาดเป้าหมายไม่รู้จักบริษัทคุณมากพอ
– แบรนด์ของคุณไม่มีความโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นๆ
– งบประมาณสำหรับเครื่องมือการตลาดแต่ละชนิดมีสัดส่วนเช่นเดิม
– บริษัทไม่ให้ความสำคัญกับการประเมินผลตอบแทนต่อการลงทุนโครงการส่งเสริมการขายแต่ละโครงการมากนัก

แก้ไข
– ปรับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการวัดความสำเร็จ
– พนักงานขายเป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างความประทับใจให้กับแบรนด์ดีที่สุด
– มูลค่าของแบรนด์เกิดจากความคาดหวังของลูกค้า
– โยกย้ายงบประมาณไปให้เครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
– โฆษณา , การส่งเสริมการขาย , ประชาสัมพันธ์ , การตลาดโดยตรง
– ให้นักการตลาดประเมินผลการลงทุนไว้ล่วงหน้า
– การคาดการณ์ทางการเงินในแผนการตลาดนับเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เกิดจิตสำนึกทางการเงินของพนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงาน

Sins 9 บริษัทไม่มีการจัดการองค์กรที่ดีพอเพื่อให้การตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สัญญาณ
– หัวหน้าแผนกการตลาด(CMO)ไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ
– พนักงานขาดทักษะที่ร่วมสมัยในการดำเนินธุรกิจ
– ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกการตลาดกับแผนกอื่นๆ ไม่ค่อยราบรื่น

แก้ไข
– แต่งตั้งผู้บริหารการตลาดคนใหม่ที่มีความเป็นผู้นำสูง
– เสริมสร้างทักษะใหม่ๆด้านการตลาดแก่พนักงาน
– กำหนดตำแหน่งทางการตลาด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจุดเด่น) เช่น
A การเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์
B ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ
C ความใกล้ชิดลูกค้า
– หรืออาจแบ่งเป็น ด้าน ราคา, ความสะดวกในการเข้าถึง, บริการเพิ่มมูลค่า ,ประสบการณ์ลูกค้า
– การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการตลาดผ่านฐานข้อมูล
– การบริหารความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนการค้า
– การบริหารแบรนด์ในฐานะทรัพย์สิน
– จัดการให้มีศูนย์กลางการติดต่อประจำบริษัท
– พัฒนาการตลาดผ่านอินเตอร์เนท
– ใช้การตลาดผ่านการประชาสัมพันธ์มากขึ้น
– ใช้การตลาดผ่านการให้บริการและประสบการณ์
– ใช้การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC)
– การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
– ทักษะในการผลักดันการตลาด
– ปรับปรุงความสัมพันธ์กับแผนกต่างๆ

Sins 10 บริษัทไม่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สัญญาณ
– ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เนตไม่เพียงพอ
– ระบบการขายอัตโนมัติของบริษัทเป็นระบบที่ล้าหลัง
– ไม่มีการใช้งานของระบบการตลาดอัตโนมัติ
– ไม่มีตัวอย่าง(MODEL) ที่ช่วยในการตัดสินใจ
– ไม่มีการใช้ประโยชน์จากระบบควบคุมการตลาด

แก้ไข
– ใช้ประโยชน์จาก WWW ให้มากขึ้น
– ทำเว็บอย่างมีประสิทธิภาพ
– มีเครือข่ายภายใน (อินทราเนต) ที่มีประสิทธิภาพ
– มีเครือข่ายภายนอก (เอ็กซ์ตราเนต) ที่มีประสิทธิภาพ
– มีการสรรหาพนักงาน , ฝึกอบรม , การจัดซื้อ , การวิจัยตลาด ,ห้องสนทนาออนไลน์

TEN DEADLY MARKETING SINS

Sins 1 ไม่รู้จักตลาดมากพอและไม่ให้ความสำคัญกับลูกค้ามากพอ
Sins 2 ไม่เข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างแท้จริง
Sins 3 ไม่ได้กำหนดว่าใครคือคู่แข่ง และไม่คอยติดตามตรวจสอบคู่แข่งของตน
Sins 4 ไม่บริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม
Sins 5 ไม่เชียวชาญด้านการค้นหาโอกาสใหม่ๆ
Sins 6 ไม่มีกระบวนการวางแผนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
Sins 7 ไม่มีนโยบายด้านผลิตภัณฑ์และบริการรัดกุมมากพอ
Sins 8 ไม่มีทักษะในการสร้างแบรนด์ และการสื่อสารที่ดีพอ
Sins 9 ไม่มีการจัดการองค์กรที่ดีพอเพื่อให้การตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Sins 10 ไม่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บัญญัติ 10ประการเพื่อความมีประสิทธิภาพด้านการตลาด

1. แบ่งตลาดออกเป็นตลาดย่อยๆ เลือกตลาดย่อยที่เหมาะสม และพัฒนาตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแรงในแต่ละตลาดย่อยที่ได้เลือกไว้
2. ตรวจสอบความต้องการ การรับรู้ ความชื่นชอบ และพฤติกรรมของลูกค้า แล้วจูงใจให้ทุกคนพากันทุ่มเทเพื่อให้บริการสร้างความประทับใจแก่ลูกค่า
3. จะต้องรู้จักคู่แข่งสำคัญๆ เป็นอย่างดีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้รางวัลพวกเขาอย่างงาม
5. พัฒนาระบบสำหรับใช้จำแนก แยกแยะโอกาสใหม่ๆ จัดลำดับโอกาสเหล่านั้นและเลือกที่ดีที่สุด
6. มีแผนการตลาดระยะสั้นและยาว
7. ควบคุมส่วนผสมทางการตลาด และทางผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
8. สร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งโดยใช้เครื่องมือสื่อสาร และการส่งเสริมการขายที่คุ้มค่า
9. สร้างความเป็นผู้นำทางการตลาดและจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีมกับทุกๆ แผนก
10.นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ก่อให้เกิดความได้เปรียบเป็นประจำ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s