ลูกที่สมบูรณ์แบบ

ลูกที่ดีสำหรับคุณคืออะไร คุณคาดหวังสิ่งใด

หลายคนคาดหวังสิ่งต่างๆจากการมีลูก หวังว่การหาฤกษ์คลอดที่สมบูรณ์แบบจะทำให้ได้เด็กที่มีคุณสมบัติที่ดี
โดยที่ไม่ได้คิดวาดภาพไว้เลยว่าเด็กที่ดีนั้นมีลักษณะอย่างไร แล้วไปฝากความหวังไว้กับการหาฤกษ์คลอด
ซินแซก็หาไปตามหลักการที่แต่ละท่านเชื่อว่านั่นคือวันที่ดีที่สุด

การหาฤกษ์คลอดที่ดีที่สุด อาจไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยถ้าคุณไม่ได้เตรียมตัวสอนสิ่งต่างๆให้ลูกอย่างที่ควรจัดเตรียม พ่อแม่เองต่างหากที่เป็นผู้กุมชะตา เป็นผู้ควบคุมสิ่งต่างๆ แม้เด็กจะเป็นผู้เลือก แต่พ่อแม่เป็นคนชี้ทาง เป็นคนนำสิ่งต่างๆมาเสนอ เด็กจะไม่สามารถรัก ชอบ เกลียด สิ่งที่ตัวเองไม่เคยพบเจอได้ ลองดูหลักการของเด็กดีแบบต่างๆกัน แล้วก่อนไปพบซินแซเพื่อขอคำปรึกษา ควรมีไอเดีย มีความต้องการของตัวเองบ้าง อย่างน้อยตอนคุณเลี้ยงลูกคุณจะได้มีเข็มทิศนำทางไป

little-girl-superhero-costumes-deals

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ มากมายส่งตรงถึงตัวเด็ก มีผลกระทบต่อเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์


1. มีสายใยผูกพันกับสมาชิกในครอบครัว
2. มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ เจริญเติบโตสมวัย มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมมั่นคง มีความเคารพ และภาคภูมิใจในตนเอง
3. มีวัฒนธรรมที่ดีงาม เข้าใจหลักการที่ถูกต้องของศาสนา สาระแก่นแท้ของชีวิต และคุณค่าภูมิปัญญา ของท้องถิ่น
4. มีความสามารถในการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเข้าใจถึงสาระประโยชน์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้อย่างกลมกลืนกับวัฒนธรรม
5. เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีวินัย มีเหตุผล และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
6. เข้าใจสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้อื่น
7. รู้จักคิด ไม่งมงาย และรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนเห็นคุณค่าของพลังงาน และการประหยัดพลังงานทุกประเภท
8. มีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย เป็นผู้ผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม รู้จักสร้างงานและอาชีพอิสระที่มีระบอบ การจัดการที่ดี
9. รับผิดชอบในการรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. รู้จักปรับเปลี่ยนแนวคิด และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

40 คุณลักษณะของเด็กฉลาด

ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการวิจัยถึงลักษณะของเด็กฉลาด แล้วสรุปออกมาพอ
เป็นแนวทางให้เราได้พิจารณาว่าเด็กที่ฉลาดควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็นคนช่างสังเกต มีความรู้สึกไว และรับรู้ได้เร็ว
2. สามารถคิดได้อย่างมีความสุข
3. เรียนรู้ได้ดีและเร็ว
4. ใช้คำศัพท์ได้มากและถูกต้อง
5. ชอบตั้งคำถาม
6. มีความคิดเป็นของตัวเอง
7. มีใจจดจ่อเมื่อพบสิ่งแปลกใหม่
8. มีความจำดี
9. ชอบอ่านหนังสือ
10. ชอบเป็นผู้นำเมื่อเล่นกับเพื่อน
11. เป็นผู้ออกความคิดเมื่อเล่นกัน
12. เป็นผู้ที่ครูชอบมอบหมายงานให้ทำ
13. ชอบการปั้นและวาดรูป
14. มีความรู้สึกดีกับทัศนียภาพและภาพวาด
15. วาดภาพตามความคิดของตนเอง
16. ชอบติชมภาพเขียน
17. ชอบเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง
18. ใช้ร่างกายแสดงออกทางอารมณ์
19. มีการทรงตัวดี
20. ชอบเคาะจังหวะเมื่อได้ยินเสียงดนตรี
21. ชอบแสดงความคิดเห็น
22. ไม่ท้อถอยง่ายเมื่องานล้มเหลว
23. อ่านหนังสือได้ก่อนเข้าเรียน
24. สนุกกับการคิดเลข
25. อยากรู้อยากเห็น
26. มีมือที่มั่นคง หยิบของเล็ก ๆ ได้ดี
27. มีความซึมทราบในเรื่องที่ตนสนใจ
28. ชอบทดลองสิ่งต่าง ๆ
29. แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
30. เฉลียวฉลาดในการหาคำตอบและคิดค้นคำตอบใหม่ ๆ
31. มีจินตนาการและสร้างสรรค์ในสิ่งเพ้อฝัน
32. มีความกระฉับกระเฉงในการแก้ปัญหาหรือเมื่อพบสิ่งใหม่ ๆ
33. เป็นต้นคิดโครงการใหม่ ๆ ไม่พึ่งคนอื่น
34. มีความกระตือรือร้น
35. เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
36. มีเพื่อนมาก
37. ชอบสำรวจสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ
38. เด็กคนอื่นเลือกให้เป็นผู้นำ
39. สร้างจินตนาการและเล่าเรื่องเหล่านั้น
40. มีทัศนคติต่อชีวิตเป็นอิสระ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s